قانون اساسی پیشنهادی بر پایۀ حقوق پنجگانه/ فراز هایی دیگر از حقوق جامعۀ ملی در قانون اساسی پیشنهادی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا (۸)

قانون اساسی پیشنهادی بر پایۀ حقوق پنجگانه/ فراز هایی دیگر از حقوق جامعۀ ملی در قانون اساسی پیشنهادی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال آزادی (۸):
                                                                                  Vafa Jal-Ab M-1
                                                                                        برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید