بررسی و تحلیل وقایع روزهای اخیر امریکا و حمله به کاخ کنگره، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت

بررسی و تحلیل وقایع روزهای اخیر امریکا و حمله به کاخ کنگره، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت در رادیو عصر جدید:
                                                                              Sedarat A-Javad H-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید