چگونه انقلاب ۱۳۵۷ به ضد انقلاب تبدیل شد، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار

چگونه انقلاب به ضد انقلاب تبدیل شد، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                     Golzar Ja-Ab Mo-                                                 
                                                                         برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید