علی خامنه ای در محاصرۀ هسته ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

علی خامنه ای در محاصرۀ هسته ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی در رادیو عصر جدید:
                                                                               Mostafavi Meh-Javadzadeh Ho-1
                                                                                      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید