وقتی عقل از وظیفۀ خود خارج شده و به فریب دهنده تبدیل می شود، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمود دلخواست

وقتی عقل از وظیفۀ خود خارج شده و به فریب دهنده تبدیل می شود، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمود دلخواسته در تلویزیون سپیدۀ استقلال  و آزادی:
                                                                               Delkhasteh-Abdollahi-1
                                                                                      برای شنیدن ابن مصاحبه اینجا را کلیک کنید