پیامد های کنفرانس اخیر وین و برجام/ ۱۶۰۰ مورد تحریم ایران توسط امریکا، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

پیامد های کنفرانس اخیر وین و برجام/ ۱۶۰۰ مورد تحریم ایران توسط امریکا، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی در رادیو عصر جدید:
                                                                             Mostafavi Meh-Javadzadeh Ho-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   

در این رابطه