رژیم های در ایران و اسرائیل و سیاست هسته ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

رژیم های در ایران و اسرائیل و سیاست هسته ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی در رادیو عصر جدید:
                                                                             Mostafavi Meh-Javadzadeh Ho-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید