تورم اقتصادی لجام گسیخته در ایران و فقر روز افزون مردم، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار

تورم قتصادی لجام گسیخته در ایران و فقر روز افزون مردم، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار در رادیو عصر جدید:
                                                                             Golzar Jah-Javadz Ho-1    
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید