تحریم "انتخابات" پاسخ به سیاست های فقر و نابسامانی زا، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار

تحریم "انتخابات" پاسخ به سیاست های فقر و نابسامانی زا، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار در  تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Golzar j-AB M-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   

در این رابطه