برخی روش های نافرمانی مدنی تا روز انتخابات، مصاحبه مرتضی عبداللهی با علی صدارت

برخی روش های نافرمانی مدنی تا روز انتخابات، مصاحبه مرتضی عبداللهی با علی صدارت در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                             Sedarat A-Abdo M-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                     

در این رابطه