شرکت در ادامۀ عمر رژیم ولایت فقیه با رأی دادن و مشارکت در انتصابات آن، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا

چرا هر نوع رأی دادن و مشارکت مردم در انتصابات رژیم ولایت فقیه شرکت در ادامه عمر آن معنی می دهد؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا در راديو عصرجديد:

                                                                              Vafa Ja-Javadzadeh H-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


در این رابطه