مهران مصطفوی: مجلس و تمدید توافق با آژانس و علت درجا زدن مذاکرات

mehran-mostafavi2015در این مصاحبه با توجه به مصوبه مجلس و تمدید توافق با آژانس بین المللی نشان می دهم چرا مجلس پوچ است و مذاکرات در جا می زنند.

در باره برخورد با "اننتخابات" هم پیشنهادی را مطرح می کنم. برای دیدن مصاحبه می توانید اینجا را کلیک کنید