ناتوانی عبدالناصر همتی در ادارۀ اقتصاد، مصاحبۀ ژاله وفا با صدای امریکا قبل از رأی گیری ٢٨ خرداد ۱۴۰۰

                                                                              wafa1

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


در این رابطه