"انتخابات" خرداد ۱۴۰۰ و جنبش فعال ملی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با علی صدارت

"انتخابات" خرداد ۱۴۰۰ و جنبش فعال ملی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با علی صدارت در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                             Sedarat A-Abdo M-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                               

در این رابطه