پیروزی مردم در رفراندمی دیگر (انتصابات خرداد ۱۴۰۰)، ما توانا هستیم: مصاحبه حسین جواد زاده با علی صدارت

پیروزی مردم در رفراندمی دیگر (انتصابات خرداد ۱۴۰۰)، ما توانا هستیم: مصاحبه حسین جواد زاده با علی صدارت در رادیو عصر جدید:
                                                                             Sedarat A-Javad H-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   

در این رابطه