نیاز مبرم نسل جوان به داشتن انگیزه، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا

نیاز مبرم نسل جوان به داشتن انگیزه، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                             Vafa-Jal-Ab Mo-1
                                                                                    برای  شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   

در این رابطه