دلایل بی ثباتی رژیم های تک پایه، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا

دلایل بی ثباتی رژیم های تک پایه، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                  Vafa Jal-Abdo MO-1
                                                                                          برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                         

در این رابطه