اعتراضات مردم برای آب یا آزادی؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار

اعتراضات مردم برای آب یا آزادی؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار در رادیو عصر جدید:

                                                                               Golzar Jah-Javadz Ho-1        

                                                                                      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                   

در این رابطه