معضلات جامعه و اقتدار گرایی ابراهیم رئیسی (قاتل تاریخی)، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار

معضلات جامعه و اقتدار گرایی ابراهیم رئیسی (قاتل تاریخی)، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار در تلویزیون سپیدۀ استقلال  و آزادی:
                                                                            Golza Jah-Ab MO-1
                                                                                   برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید