شکست آمریکا و قدرت یافتن طالبان و عواقب آن برای ملت افغانستان و منطقه؟ مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمود دلخواسته

شکست آمریکا و قدرت یافتن طالبان و عواقب آن برای ملت افغانستان و منطقه؟ مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمود دلخواسته در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                             Delkhasteh Ma- Ab M-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید