آموختن درس هایی از فاجعۀ افغانستان، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با علی صدارت

آموختن درس هایی از فاجعۀ افغانستان، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با علی صدارت در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                 Sedarar A-Abgolahi Mo-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید