مقاومت پنجشیر و قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و اثرات آن در منطقه، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا

مقاومت پنجشیر و قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و اثرات آن در منطقه، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا:
                                                                              Vafa Ja-Javadzadeh H-1
                                                                                      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   

در این رابطه