تحمیل بحران های رژیم ولایت فقیه به جامعۀ ملی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا

تحمیل بحران های رژیم ولایت فقیه به جامعۀ ملی و پاسخ ها به پرسش ها، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیده استقلال و آزادی:
                                                                             Vafa J-Ab Mo-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید