مهران مصطفوی: امریکا مذاکره با ایران در باره مسائل منطقه را به عربستان سپرده است

mehran3bisدر این مصاحبه با آقای گوهرزاد، مهران مصطفوی در باره صحبتهای آقای پومپئو در باره الترناتیو رژیم نظرداد. او از جمله یادآور شد که سازمانهایی مانند مجاهدین سعی می کنند مشروعیت خود را از قدرتهای خارجی بگیرند اما اینکار ضعف مفرط آنان را به نمایش می گذارد. او  به موضوع طرح نقشه دوم امریکا در رابطه با برجام نیز پرداخت و دلایل تحرکات اخیر حول مسئله اتمی ایران و رابطه عربستان و ایران نیز چند توضیح داد.

 

برای دیدن فیلم اینجا را کلیک کنید