پنجشیر نماد پنج حق، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا

پنجشیر نماد پنج حق، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                             Vafa Jal-Ab Mo-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید