چشم اندازی برای برون رفت از شرایط ایران امروز، سخنرانی حمید رفیع و گفتگوی جمعی در پی آن

                                                                             Rafi Hamid-Ab M-1

                                                                              برای شنیدن این سخنرانی و گفتگو اینجا را کلیک کنید