سرطان فساد در رژیم ولایت فقیه و قرارداد کرسنت، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا (۱)

سرطان فساد در رژیم ولایت فقیه و قرارداد کرسنت، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (۱):
                                                                              Vafa Jale-Abd Mor-1
                                                                                      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                     
                                                                              

در این رابطه