سخنرانی جهانگیر گلزار در جلسۀ یادبود زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

                                                                               golzar-9