سخنرانی ژاله وفا در جلسۀ یادبود زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

                                                                              Vafa-Jaleh9-1  

                                                                                  


در این رابطه