نگاهی به مشکلات آبی ایران، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمد رضا راعی (٣)

نگاهی به مشکلات آبی ایران، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمد رضا راعی در رادیو عصر جدید (٣):
                                                                             Rai-M Reza
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                 
 

در این رابطه