دربارۀ دو نوع نگاه انفعال یا مسئولیت شناسی به مسائل اجتماعی، گفتگوی مرتضی عبداللهی با ژاله وفا

دربارۀ دو نوع نگاه انفعال یا مسئولیت شناسی به مسائل اجتماعی، گفتگوی مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                            Vafa Jale-Ab MO-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   

در این رابطه