آپارتاید واکسن نمادی دیگر از شکست سیاست تبعیض و سلطه، سخنرانی علی صدارت و پرسش و پاسخ

                                                                              Sedarat-Al-1

                                                                            برای شنیدن این سخنرانی و پاسخ ها اینجا را کلیک کنید

                                                                         

در این رابطه