نتیجۀ توافق نامۀ برجام، سخنرانی مهران مصطفوی

                                                                             Mostafavi-Mehran6-1

                                                                            برای شنیدن این سخنرانی و پاسخ ها اینجا را کلیک کنید