رفیق عباس عاقلی زاده از میان ما رفت، اطلاعیه شورای موقت سوسیالیست‌ های چپ ایران

photo aghelizadeh 2 عباس‌ عاقلى زاده درگذشت.
 
عباس‌ عاقلى‌زاده رفيق عزيز ما، مبارزی ديرين در راه استقلال، آزادی، عدالت اجتماعى، برابری و سوسیالیسم و عضو شوراى موقت سوسياليست‌هاى چپ ايران بود. در بامداد ١٠ اوت ٢٠١٧ برابر با نوزدهم مرداد ١٣٩٦ پس از بیش از شصت سال مبارزه عليه استبداد و بى عدالتى به خاموشى گرائید. 
 
عباس عاقلى‌ زاده در ميان مبارزان راه آزادی ايران چهره‌ اى آشنا و فراموش نشدنى است. او از سال‌ هاى جوانى تلاشى خستگى‌ن اپذير براى آزادی و بهروزى مردم ایران آغاز كرد. از ياران خليل ملكي در نیروی سوم بود، خود را در كنار دكتر محمد مصدق در ملى کردن صنعت نفت مى‌‍ ديد و همراه او عليه ديكتاتورى محمد رضا شاه و حاميان داخلى و خارجى رژیم پادشاهی مبارزه كرد. او خود را سوسیالیستی آزادیخواه و دموکرات می‌ خواند. در اين دوران چند بار به زندان افتاد. 
 
با استقرار جمهوری اسلامی و آغاز دورانی جديد از استبداد و واپسگرايى در كشور ما، عباس به مقاومت و مبارزه با نظام حاكم برخاست. در جبهه دمكراتيك ملى يكى از فعالان پيگر این حرکت بود. او سرانجام ناچار به ترك ايران شد و به اروپا (آلمان) مهاجرت كرد.
 
در دوران تبعيد دمی از پای ننشست و با اشكال گوناگون به مبارزه خود با جمهورى اسلامى در جهت براندازی آن و برای استقرار رژیمی مبتنی بر جمهوری، دموکراسی و لائیسیته، ادامه داد. فعاليت‌ هاى او چه در سطح شهر هانوفر، مانند بنيان‌ گذارى كارگاه ايرانيان، كانون زندانيان سياسى و كانون كنشگران سوسياليست و دموكراتِ هانوفر و چه در پهنایی فراتر مانند همراهى در شکل‌ گیری شوراى موقت سوسياليست‌هاى چپ ايران و عضويت در آن و همچنین، و به‌ ویژه، همراهى در شکل‌ گیری و پیگیری فعالیت جنبش جمهورى خوهان دمكرات و لائيك ايران، یادآور مبارزات خستگى‌ ناپذير و مداوم اوست.
 
او هميشه شاد، پر انرژى و پر اميد بود و  اين روحيه را به هم‌راهان و نزديكان  خود نيز منتقل مى‌كرد. چهره بشاش و خندان عباس از خاطر دوستان، رفقا و ياران او نخواهد رفت. بى‌ شك مرگ او براى خانواده و دوستانش، برای جنبش آزادیخواهانه مردم ایران و برای ما رفقای او ضايعه‌ اى بزرگ است، 
 
نام و ياد عباس عاقلى‌ زاده و تلاش‌ هاى او در راه آزادی و سوسیالیسم در ميان همه‌ ی پويندگان اين آرمان‌ ها همواره زنده خواهد ماند. 
 
شوراى موقت سوسياليست هاى چپ ايران،
٢١ مرداد ١٣٩٦،
١٢ اوت ٢٠١٧