کانون حقوقدانان ايران: مروری بر تاکتيک های نافرمانی و مبارزه مدنی ويژه ميهن مان ايران

مهرماه ١٣٩٧ اکتبر ٢٠١٨

کانون حقوقدانان ايران

مروری بر تاکتيک های نافرمانی و مبارزه مدنی ويژه ميهن مان ايران

تجربيات کشورهای گوناگون و نيز نويسندگانی که در باره تاکتيک های نافرمانی های مدنی و مبارزه غيرخشونت آميز می نويسند فهرست هايی را در اين باره ارائه می کنند. بعضی از اين موارد با شرايط سرکوب مذهبی شديد در ايران قابل انطباق و اجراء هستند و برخی اساساً موضوعيتی ندارند.

تاکتيک های زير در حال حاضر تاکتيک هائی عملی و موثر به نظر می رسند. اين ليست فقط برای نمونه ارائه شده است. بديهی است هر فرد يا گروه بايد بر اساس شرايط محيط اطراف خود، (۱)عملی بودن و (۲)موثر بودن هر يک از اين تاکتيک ها را ارزيابی کنند و سپس بنا به تشخيص خود به اجراء بگذارند.

هر فرد ممکن است تنها و تنها بتواند يکی از اين تاکتيک ها را به کار گيرد. انجام يک تاکتيک توسط يک فرد يعنی انجام ميليون ها کار عملی جمعی يک ملت. هرگز از انجام يک تاکتيک ولو برای يک بار غافل نشويم. قطره قطره جمع گردد وانگهی دريا شود.

در تدوين اين تاکتيک ها، صرفاً دسته بندی موضوعی برای سامان دهی مطالب استفاده شده است و ترتيب يک تاکتيک به هيچ وجه به معنای اولويت يا اهميت يک تاکتيک بر ديگر تاکتيک ها نيست.

هر فرد يا گروه می تواند هر تاکتيک ديگری که عملی و موثر باشد را به ليست اضافه نمايد و آن را با ما و ساير دوستان آزادی خواه به اشتراک بگذارد.

تاکتيک های موثر امروز ممکن است فردا تاکتيک هائی بی اهميت و غير موثر ارزيابی شوند و بالعکس. خلاقيت و هوشمندی هر فرد يا گروهی از افراد در تشخيص شرايط و تعيين تاکتيک ها در هر مرحله از مبارزه برای آزادی، شرط اساسی مبارزات است.

نکته ديگر اين که تنها انجام برخی از فعاليت ها مانند تحصن يا اعتصاب و امثال آن ممکن است کافی نباشد. اطلاع رسانی در مورد اين اتفاقات نيز گاهی از خود فعاليت مهم تر است. حتی الامکان در اين زمينه نيز پيش بينی های لازم بايد انجام شود تا ميزان تاثير فعاليت بسيار افزايش يابد.

در مورد مباحث گوناگون تحقيق و پژوهش کنيد. به ويژه علاوه بر دانستن ريشه های مشکالات، خود را با راه حل های موثر که توسط افراد متخصص واقعی مطرح می شود آشنا کنيد. راه حل ها که بعضاً بسيار ساده هستند را برای سايرين به طور شفاهی و يا کتبی شرح دهيد. بسياری از جوانان و اقشار مردم سرخورده اند. جمهوری جهل اسلامی بسياری را به دور از مطالعه يا حتی دقت کافی بار آورده است. تقريباً همه مشکلات و فساد و تبعيض در جامعه را با گوشت و پوست حس می کنند. ولی جای اطلاع رسانی در باره راه حل ها بسيار خالی است

مثال ۱ بازسازی و نوسازی مدارس کشور در حد خيره کننده، تنها با يک سوم بودجه سالانه ای که جمهوری اسلامی برای مزدوران منطقه ای در ساير کشورها می فرستد، کاملاً امکان پذير است

مثال ۲ اين که با جلوگيری از اختلاس ها و فسادهای مالی عمده موجود، می توان هر سه سال يک بار بيمارستان های کشور را دو برابر کرد

مثال سوم اين که برای جلوگيری از رشوه خواری در اداراتی مانند شهرداری و غيره می توان با نصب نرم افزار آنلاين برای درخواست و محاسبه اتوماتيک عوارض پذيره بر مبنای شماره ثبت ملک و مانند آن، دست کارمندان فاسد اداره درآمد شهرداری و ادارات مشابه آن را قطع کرد.

بنابراين کسب آگاهی های صحيح و آگاهی رسانی به سايرين حتی در مورد راه حل های بسيار ساده برای مشکلات در حال حاضر از اهميت بسيار بالائی برخوردار است. اين کار باعث می شود مردم بدانند کشور قابل نجات دادن است. ديدن راه نجات، عاملی بسيار موثر برای بدترين و مهم ترين مشکل موجود يعنی نااميدی مردم از بهبود اوضاع و نجات از چنگال حکومت فاسد و ضدبشری جمهوری اسلامی است.

ضمناً در هنگام انجام اغلب تاکتيک ها، نکات زير لازم است مورد توجه و رعايت قرار گيرد

۱- ايمنی و امنيت خود و سايرين را در نظر داشته باشيد. - 

۲- در هر لحظه نسبت به اتفاقات اطراف خود هوشيار باشيد و در صورت لزوم تغييراتی را در تاکتيک های

خود بدهيد

۳- در صورت لزوم، شما و ساير مبارزان آزادی خواه به موقع محل را ترک کنيد. - 

۴- هرگز شروع کننده خشونت نباشيد. ولی در صورتی که مامورين سرکوبگر به اقدام دست زدند، با رعايت

موازين دفاع مشروع، به طور کامل از خود و سايرين دفاع کنيد. اين حق مسلم شماست.

 

شعارنويسی

 

در اين بخش علاوه بر شعارهای سياسی، اکيدا لازم است نوشته های آموزشی نيز ذکر شود

مثلا يک عبارت کوتاه که يادآور يکی از حقوق مردم است. (مثال: آزادی های بيان و مطبوعات مانع فساد گسترده می شود.)

 1. ماژيک نويسی در نقاط معرض ديد همگانی 
 2. ٢. شعارنويسی با اسپری روی ديوارها و مانند آن

نکات:

 )الف( ترجيحاً هنگام استفاده از اسپری، از دستکش يک بار مصرف برای جلوگيری از رنگی شدن دستان خود استفاده نمائيد.

 )ب( مکان يا مکان های مورد نظر خود را قبلاً شناسائی و برنامه ريزی نمائيد. مثلا زمان های مناسب تر و امن تر برای اسپری نويسی را تعيين فرمائيد. ضمنا اسپری رنگی را انتخاب نمائيد که با توجه به رنگ زمينه  مکان مورد نظر بهترين جلوه را خواهد داشت.

٣. اسکناس نويسی )دست نويسی، مهر زنی(

نکات: مهرزنی کاری بسيار سريع تر است و خستگی ناچيزی را به همراه خواهد داشت. در صورتی که مهرساز آشنا و قابل اعتماد در دستری نداريد، می توانيد شعار مورد نظرتان را تعيين کنيد. سپس آن کلمات را به طور پراکنده در يک يا چند متن ديگر به کار ببريد. پس از ساختن مهر يا مهر های ژلاتينی، می توانيد با استفاده از تيغ بيستوری يا موکت بری نسبت به برش و چسباندن کلمات پراکنده و ساخت مهر مورد نظر خود اقدام فرمائيد. برای کلمات حساس، مانند "خامنه ای" يا "سرنگونی" و امثال انها می توانيد هر بخش از کلمه را در کلمه ای ديگر به کار بريد و بعداً مهر ساخته شده را تقطيع نمائيد. مثلاً از کلمات "خاک" و "دامنه" و "دارای" می توانيد کلمه "خامنه ای را بسازيد.

۴. تغيير نام های حکومتی کوچه و خيابان به نام های شاد و زيبا با رنگ آميزی روی تابلوهای نصب شده

نکته: تغيير نام برای مواردی که نماد حکومتی است يا نام افراد منتسب به حکومت يا مزدوران زنده يا مرده آنان را با خود دارد مطلوب است. در مواردی که نام فرد که وی و خانواده اش مزدور حکومتی نبوده و صرفاً از بخت بد در جبهه های جنک اهريمنی جمهوری اسلامی و امثال آن کشته شده اند، برروی کوی و برزن است، توصيه می شود از تغيير نام با رنگ حتی الامکان خودداری شود.

۵. پخش اعلاميه، پوستر و تراکت )نوشته های کوتاه چند جمله ای، معمولاً حداکثر تا اندازه A4(

نکات: به کار بردی تصاوير به ويژه تصاوير طنز آميز ابزاری موثر و جذاب است. چسباندن اعلاميه ها، پوسترها و تراکت ها، با توجه به وجود شبکه های اجتماعی مجازی، ممکن است روشی کهنه به نظر برسد اما هنوز هم به عنوان نمادی از جرات و جسارت فعاليت های آزادی خواهانه محسوب می شود و از جهت دلگرمی و جرات دهی به جامعه می تواند موثر واقع شود.

نشريات ديداری و شنيداری

 1. بهره گيری از کاريکاتورهای موثر و قوی 
 2. ٢. تهيه کليپ های ويدئوئی و کارتونی 
 3. ٣. نگارش لطيفه های موثر 
 4. ۴. راه اندازی حساب های کاربری اينستاگرام به دليل فيلتر نيودن آن و نيز راه اندازی کانال های گوناگون در تلگرام از طريق دوستانی که ممکن است در خارج از کشور داشته باشيد و قرار دادن نام شما به عنوان يکی از مديران کانال

۵. هر تاکتيک شفاهی، کتبی، ديداری و شنيداری که پايه های تقدس قلابی حکومت و اشخاص وابسته به آنان را بلرزاند.

 

اعلاميه ها، بيانيه ها و شکوائيه ها

2

١. صدور بيانيه توسط گروه های گوناگون )در موضوعات گوناگون، اعلام حمايت از مبارزات و فعاليت های ساير گروه های صنفی و سياسی و امثال ان(

٢. نوشتن نامه به ادارت و سازمان های داخلی به طور با نام )فردی يا گروهی( يا بی نام و اعلام و اطلاع رسانی در مورد آن )حتی اگر ترتيب اثری به آن داده نشود، تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم مهم خود را بر جای خواهد گذاشت.(

٣. نوشتن نامه به نهاد های بين المللی 

۴. تنظيم شکوائيه ها و نشر آنها در سايت های پر تردد برای امضای همگانی و ارائه انها به اشخاص و نهادهای بين المللی

اعتراضات و اعتصابات

 1. اعتراضات صنفی
 2. ٢. تحصن
 3. ٣. کند سازی، کاهش و نهايتاً توقف کار و توليد در موسسات وابسته به حکومت و سرکوبگران وابسته به آن
 4. ۴. اعتصابات موضعی صنفی
 5. ۵. اعتصابات سراسری صنفی از طريق هماهنگ کردن بين سازماندهان اعتصابات صنفی يا موضعی در صورت امکان
 6.   ۶. تظاهرات موضعی و برق آسا ٧. تظاهرات وسيع تر و سراسری از طريق هماهنگ کردن بين سازماندهان تظاهرات صنفی يا موضعی درصورت امکان

اقدامات در مراسم حکومتی و نمادهای آنان

 1. عدم حضور در اين مراسم در درجه نخست
 2. ٢. در صورت حضور، پرسيدن سوالات جدی و مچ گيرانه
 3. ٣. پشت کردن به سخنران
 4. ۴. خروج از محل سخنرانی )همانند آنچه مردم به هنگام شروع سخرانی روحانيون در مراسم ختم و غيره میکنند(

رفتارهای اجتماعی

 1. بی محلی يا بايکوت کردن افراد وابسته به حکومت
 2. ٢. افشای نام مزدوران حکومتی
 3. ٣. جمع آوری نام، آدرس محل کار و زندگی، تلفن و ساير اطلاعات مزدوران، نگهداری آن در يک محل امن

و يا ارسال آن به گروه ها و نهادهای مورد اعتماد خود برای استفاده های آتی

 ۴. جمع آوری اسناد و مدارک فساد تک تک افراد وابسته به حکومت و نگهداری و ارسال آن به شرح بند قبل ۵. عدم رعايت قوانينی که به تحکيم پايه های حکومت کمک می کند )عدم رعايت حجاب، انجام فعاليت های

شاد و گروهی، نواختن موسيقی، مراسم رقص پايکوبی، و امثال آن(

رفتارهای اقتصادی

١. درخواست جدی از ادارات و نهادها برای ارائه خدمات و اصرار بر آن )نااميد و سهل انگاری در اين زمينه باعث راحتی خيال اين ادارات و نهادها می شود و درعمل بودجه بيشتری برای اختلاس و فساد در اختيارشان قرار می دهد.(

٢. تشويق همگان به مطالبه حقوق خود و درخواست ارائه خدمات از ادارات و نهادها ٣. عدم خريد کالاها و خدمات از موسسات حکومتی، سرکوبگر و وابستگان به آنها ۴. عدم پرداخت ماليات و عوارض ۵. عدم پرداخت قبض های گوناگون در زمان های ممکن ۶. تحريم کالاها و خدمات حاميان خارجی حکومت به ويژه ارباب جمهوری اسلامی يعنی روسيه

3

اقدامات ويژه آزادی خواهان و هم رزمان خارج از کشور

 1. پيگيری اتفاقات داخل کشور جهت آگاهی از واقعيات موجود در بطن جامعه 
 2. ٢. شناختن اپوزيسيون قلابی و دوری جستن از گرفتار شدن در دام اين نيروها )دوری از افراط و تفريط ها،

دوری از تخريب ساير اشخاص و طيف های مخالف جمهوری اسلامی، و ...(

٣. امضای شکوائيه ها )پتيشن ها( ی موثر و مناسبی که برای نهادهای گوناگون ملی و بين المللی در

خصوص افشاء گری ها يا محکوميت حکومت ايران توسط اپوزيسيون تنظيم می شود.

۴. تماس فعال با مقامات کشورهای خود برای آگاه سازی آنان از سياست های ضدبشری جمهوری اسلامی و

درخواست از آنان برای اقدامات متناسب در سطح ملی و بين المللی برای کمک به مردم ايران 

۵. شرکت در تظاهرات و اقداماتی که هر از چند گاه به مناسبت های گوناگون در راستای کمک به آزادی

مردم و عليه جمهوری اسلامی، در کشورهای گوناگون، برگزار می شود.

۶. شناسائی افراد وابسته به حکومت که با موج جديد و عظيم مهاجرت آنان به برخی کشورهای خارجی در

حال انجام است، و معرفی آنان به مقامات محلی کشور محل سکونت خود

٧. اعتراضات مداوم به مقامات کشورهای محل سکونت تان در خصوص پذيرش اين عوامل عمدتاً فاسد و

بعضاً جنايتکار توسط ادارات مهاجرت آن کشورها، از طريق نگارش مقالات در روزنامه های محلی، بيان و گوشزد شفاهی به مقامات هنگام ديدن آنان در مراسم گوناگون، نگارش نامه های فردی و جمعی به مقامات و ادارات ذيربط و غيرذيربط در خصوص سيل ورود اين عوامل رژيم و غيره

٨. هر اقدام ديگری که خودتان مناسب و موثر می دانيد.

اقدامات در زمان سرکوب های موضعی و سراسری

١. اين بخش و بخش بعدی )آمادگی برای دوره فروپاشی و پس از فروپاشی( در دست تهيه است و در صورتی که به صلاح باشد، متعاقباً و در زمان مناسب منتشر خواهد شد.

٢. .............

آمادگی برای دوره فروپاشی و پس از فروپاشی

١. .............. ٢. ..............