دین، قدرت سیاسی و حقوق انسان، جلسۀ پرسش و پاسخ و بحث آزاد

                                             Banisadr-Kadivar-1