مشکلات ساختاری اقتصاد ایران - سخنران خانم ژاله وفا در همایش ایرانیان هامبورگ

 

 مشکلات ساختاری اقتصاد ایران - سخنران خانم ژاله وفا     در همایش ایرانیان  هامبورگ

 

 

 

 

wafa-22-11-2019-HH