بیانیه حزب کار ایران (توفان) در باره انتخابت دوره یازدهم نهاد قانون گزاری در ایران انتخابات آنها را تحریم کنیم و آنرا با انتخاب خود جایگزین نمائیم

انتخابات دوره یازدهم نهاد قانون گزاری دست نشانده شورای اسلامی در پیش است. این انتخابات نیز بر اساس همان شرایطی صورت می-گیرد که از بدو تسلط ارتجاع حاکم در ایران صورت گرفته است. یعنی بی¬احترامی به¬مردم و بی¬توجهی به¬اراده راسخ ملت ایران.
در ایران شرایط انجام یک انتخابات دموکراتیک وجود ندارد و به¬همین جهت شرکت در یک انتخابات فرمایشی و غیردموکراتیک که نتایج آن از قبل معلوم است، تنها به¬مفهوم مشروعیت بخشیدن به¬نظام جابر و مافیائی کنونی است. در ایران فقط احزاب چاکرمنشِ خودی که تعدادشان معلوم ومعدود است و مورد تائید دولت موازی یا دولت پشت¬پرده هستند، مجاز به¬شرکت در انتخابات می¬باشند. در ایران اصل بورژوائی آزادی احزاب وجود ندارد، سانسور رژیم سرمایه¬داری جمهوری اسلامی سایه شومش را بر سراسر ایران افکنده است. هیچ فردی مستقل از احزاب وابسته نمی¬تواند خود را به¬عنوان نامزد انتخاباتی به¬مردم معرفی کرده و دارای شرایط و امکانات برابر با نامزدهای حکومتی باشد. عملکرد رژیم کنونی و رژیم شاه در مورد انتخابات یکسان است. در این مورد جمهوری سرمایه¬داری اسلامی نام وزارت کشور شاه را به¬شورای نگهبان و مرجع تشخیص مصلحت رژیم و با شیوه نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان تغییر داده است. حکام کنونی ایران تنها کسانی را مجاز به¬شرکت در انتخابات می¬دانند که از غربال منافع قشری آنها گذر کرده باشند و خود نیز بدانند که مهارشان در دست کسانی است که آنها را بدون توجه به¬اراده عمومی به¬نهاد قانون¬گزاری گسیل داشته¬اند، چنین نمایندگانی که نه¬حمایت مردمی و نه-مشروعیت و قدرت لازم را دارند، هرگز قادر نیستند از منافع ملی ایران و منافع موکلانشان دفاع کنند. شرکت آنها در نشستهای مجلس تنها برای افزایش قدرت عددی ماشین ¬رای¬گیری است. آنها می¬دانند که در کشور قانون¬ستیز جمهوری سرمایه¬داری اسلامی، هرگز دارای مصونیت سیاسی نبوده و تارموی عمرشان، حتی به¬عنوان نماینده مجلس، به¬چاقوی یک مزدور حکومتی بند است.
وقتی آقای قالیباف که کوس رسوائی، فساد و دزدی¬های وی را بر سر هر کوی و برزنی زده¬اند، توسط این نظارت استصوابی دارای "صلاحیت و مشروعیت" اعلام می¬شود، این امر توهین به¬ خرد روشن مردم ایران و حاکی از آن است که تمامیت این مجلس فاقد صلاحیت و مشروعیت است. این روش حکومت، مفهوم نهاد قانون¬گزاری را از مضمون خویش تهی کرده است

انتخابات امسال در شرایطی برگزار می¬شود که فرودستان جامعه در آبانماه ۱۳۹۸ در ده¬ها شهر ایران به¬صورت سراسری به¬خیابانها ریخته و براساس آخرین آمار تائید نشده ۱۵۰۰ کشته داده و خواهان تغییرات اساسی در حکومت گشته و حقوق دموکراتیک و بهبود شرایط زندگی خویش را مطالبه کرده¬اند. جواب این مردم با گلوله از زمین و هوا بوده است. دستگاههای سرکوب رژیم سرمایه¬داری جمهوری اسلامی که چهار نعل برای تحقق سیاست نئولیبرالیسم امپریالیستی به¬جلو می¬تازند در مقابل طغیان مردم ایستادند و تهدید کردند که آنها را دستجمعی خواهند کشت. بگیر و به¬بند هنوز ادامه دارد و "چشمان و گوشان" شاه خامنه¬ای در پی جاسوسی و شکار سایر مبارزان هستند. انتخابات فرمایشی دوره یازدهم مجلس باید براین جنایات که حتی آمار کشتگانش هنوز روشن نیست، پرده افکند. هیچکس در ایران پاسخگوی این جنایات نسبت به¬مردم ایران نیست. پایه¬های اعتماد کم مردم به¬این رژیم مدتهاست که فروریخته و امروز این واقعیت نهفته به¬صورت مسالمت آمیز و یا قهری در هر لحظه و در هرگوشه، در آتیه با تداوم بیشتر بروز می¬کند.

انتخابات یازدهمین دوره قانون¬گزاری در ایران در زمانی صورت می¬گیرد که امپریالیسم آمریکا با پشتوانه صهیونیسم جهانی سردار قاسم سلیمانی یک مقام ارشد نظامی در ایران را در فرودگاه بین¬المللی بغداد، با ماموریت دیپلماتیک، در حالیکه مهمان رسمی دولت عراق بوده و برای رفع تشنج و تدارک مذاکره با دولت عربستان سعودی به عراق رفته بوده است را، به¬صورت غیرقانونی، جنایتکارانه برای جلوگیری از صلح و آرامش در منطقه ترور رسمی کرده و آنرا رسما اعلام می¬کند. این اقدام که  مورد تنفر عموم مردم جهان و ایران واقع شد، به-اعتراض عمومی در جهان منجر گشت. این اقدام تروریستی- دولتی و بی¬سابقه که نقض حق حاکمیت ملی ایران و ادامه نقض تمامیت ارضی ایران است، تنها مورد تائید ایرانی¬های خودفروخته و وطنفروشی است که تفاوت میان ایران و جمهوری سرمایه¬داری اسلامی را نمی¬فهمند و یا نمی¬خواهند به¬فهمند و آرزوی آن را می¬کردند که امپریالیسم و صهیونیسم بدعتی به¬تراشد که فردا با استناد به¬آن بتواند به¬تجاوز رسمی علیه ایران اقدام نماید. مردم شرافتمند ایران با تظاهرات میلیونی نشان دادند که خواهان آن نیستند که  سرنوشت کشورشان به¬دست ترامپ و نتانیاهو تعیین شود. آنها می¬خواهند بدون دخالت بی¬شرمانه اجنبی خودشان با این رژیم تبهکار و فاسد تعیین تکلیف نمایند. مردم ایران ستون پنجم آمریکا نیستند و نمی¬شوند و آن نوع سرنگونی را نمی¬طلبند که آنها و اپوزیسیون خودفروخته ایران از آن دفاع می¬کنند. حضور میلیونی مردم در این اعتراضاتِ افتخار آفرین و همانگونه که  خود آنرا برزبان آوردند و در پلاکاتها و پرچم¬های خود آنرا حمل کرده و بیان می-کردند، حمایت از رژیم نبود. همین امر بود که به¬امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه ضربه  وارد آورد ومحاسباتش را برهم زد. شرکت عظیم مردم در این تظاهرات، مرز روشنی میان ایرانیانی کشید که خواهان ایرانی بدون این حاکمیت، غیرمذهبی، مستقل، آباد، آزاد، دموکراتیک و خلقی، ضدامپریالیست و ضد صهیونیست هستند و دخالت بیگانگان در سرنوشت ملت ایران را محکوم کرده در مقابلش یکپارچه ایستادگی خواهند کرد و ایرانیان خودفروخته و ذلیلی که خواهان تجاوز آمریکا به¬ایران و ترور مقامات قانونی و رسمی حاکم بر ایران هستند تا این ترور کنونی به تروری به وسعت تجاوز به¬سرزمین ایران بدل شود، آنها کوچکترین حقی برای ایران و ملت ایران قائل نیستند. مردم ایران دشمن این جبهه براندازی آمریکائی – صهیونیستی می¬باشند که فعالانه از شرکت در نمایشات ضدجنگ مردم جهان برعلیه ایران طفره رفتند و با عربده¬کشی و اطلاعیه و تبلیغات در شبکه¬های اجتماعی مردم را فرا خواندند در این مبارزات ضد جنگ و تجاوز و تحریم برضد ایران شرکت نکنند و شرکت در این اعتراضات را موذیانه حمایت از سرکوبهای سپاه پاسداران جلوه دادند. توگوئی نتانیاهو ترامپ سرکوبگر و تروریست نیستند. هم اکنون دو جبهه روشن در مقابل هم قرار دارند. جبهه انقلابی خلقی ایران که برضد ارتجاع داخلی و امپریالیسم و صهیونیسم بیرونی می¬رزمد و جبهه همدستان امپریالیسم و صهیونیسم که با پنهان کردن خویش پشت کوهی از فساد و تبهکاری جمهوری اسلامی در پی¬آنند هیولای دیگری در ایران بر سر کار آورند تا منافع امپریالیسم و صهیونیسم را تامین کند.
آیت¬ﷲ  خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه بعد از ترور سردار قاسم سلیمانی، مردم را فرا خواند با شور و شوق در انتخابات شرکت کنند و این شرکت را "مهمترین عامل اقتدار ملت ایران" دانست.
او اظهار نگرانی کرد که با عدم شرکت پرشور مردم در انتخابات "مبادا دشمن در این زمینه خواسته خود را محقق کند."
آقای خامنه¬ای یا هنوز نفهمیده و یا تجاهل می¬کند که شرکت میلیونی مردم در این تظاهرات که تودهنی محکمی به¬امپریالیسم، صهیونیسم و جبهه ایرانیان خودفروخته داخل و خارج بود، در حمایت از رژیم سرمایه¬داری جمهوری اسلامی صورت نگرفته  است. به¬نظر نمی¬رسد که وی دچار توهم باشد. وی ولی می¬خواهد از نفرت ضد بیگانه مردم ایران ابزاری به¬سازد تا آنها را به¬صحنه بی¬جان و رنگ روباخته حاکمیت بکشاند.  این سیاست عوامفریبانه رهبر، توهین به¬فهم و شرافت و غرور ملی مردم ماست. برعکس مردم ایران باید از شرکت در انتخابات خودداری کنند و نشان دهند که اعتراض آنها به¬تجاوز آمریکا به¬تحریم ایران و تحقیر غرور ملی هموطنان ما، ربطی به¬حاکمان کنونی ندارد. آقای خامنه¬ای نتوانست و نخواست از این بخت مجددی که به¬پاس تروریسم آمریکا به¬وی داده شده بود تا به¬حقوق مردم ایران احترام بگذارد و از راه رفته حتی چند گامی به¬عقب برگردد و در نظام سرکوب خویش تجدید نظری بکند، استفاده نماید، برعکس وی مجددا در پی فریب و سرکوب مردم، تشدید و استمرار خفقان است که منافع ملی ایران را تهدید می¬کند.  

با توجه به¬نکات برشمرده فوق، حزب کار ایران (توفان) انتخابات غیردموکراتیک و ضد مردمی دوره یازدهم را تحریم کرده و حاضر نیست مشروعیت نداشته¬ی این رژیم سرمایه¬داری جمهوری اسلامی را به¬رسمیت بشناسد. حزب ما توصیه می¬کند بار دیگر ملت ایران به-خامنه¬¬ای و حکام کنونی و دولت موازی نشان دهد که شرکتش در تظاهرات میلیونی حمایت از رژیم نبوده و نیست و عدم شرکتش در انتخابات اعلام محکومیت این رژیم می¬باشد. این تحریم و محکومیت انتخابات باید فعالانه و همراه با تبلیغات وسیع صورت گیرد. باید از همه مردم خواست که در روز انتخابات در خانه¬های خود بمانند و بیرون نیایند. این اقدام دارای نتایج زیرین است:
- قدرت مردم نشان داده می¬شود.
- امکانات تبلیغاتی رژیم کاهش یافته و مجبور می¬شود تقلبات را افزایش دهد که دستش را بیشتر باز می¬کند.
-خیابانهای خلوت روحیه مردم را تقویت می¬کند و موجب شرمساری کسانی خواهد شد که در انتخابات شرکت کرده¬اند.
-عدم حضور مردم در خیابانها و عدم شرکتشان در رای¬دهی، روحیه عمال رژیم را درهم می¬شکند و از نظر حزب ما، این مبارزه یک مبارزه فعال در عرصه نبرد روانی به¬حساب می¬آید.
حزب ما هرگز به این رژیم مشروعیت نخواهد داد و درانتخابات رژیم شرکت نخواهد کرد. ما سرنگونی رژیم را وظیفه مردم ایران و نه جبهه امپریالیسم- صهیونیسم و ایرانیان خودفروخته متحد آنها می¬دانیم. حزب ما بر آن است که باید از این فرصت که تا حدود زیادی به-پاکیزگی جنبش ضداستبدادی و ملی مردم میهن ما بدل شده است و خط تمایز میان دوستان و دشمنان مردم کشیده شده است، استفاده کرد و نهضتی ملی و دموکراتیک بر اساس منافع ملی کشورمان، برضد حاکمیت ضددموکرات کنونی ایجاد کرد و مردم را در آن متحد نمود تا از فروپاشی ایران و تقسیم کشورهای منطقه به¬لقمه¬های قابل بلع برای امپریالیسم و صهیونیسم جلو گیری شود.

انتخابات ضد دمکراتیک وتقلبی را فعالانه تحریم کنیم!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!
زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهائی بشریت!
دست امپریالیسم آمریکا ازایران ومنطقه کوتاه باد!

حزب کارایران(توفان)
بهمن ماه ۱۳۹۸
www.toufan.org