او که افزون بر نیم قرن هم‌قدم بود و ایستاده بر اصول استقلال و آزادی، چشم از جهان فرو بست

behzadi alireza     در نوزدهم شهریور ۱۳۹۹، شب هنگام، آقای علیرضا بهزادی، مبارزی که هیچ‌گاه از راست راه استقلال و آزادی بیرون نرفت، در لندن، از دنیا رفت. دوست دکتر تقی‌زاده و همکار او و من در خبرنامه جبهه ملی ایران بود. به انتشارات مصدق نیز مدد می‌رساند. در تشکیل اجتماع برای بحث آزاد، همکار بود. این در لندن بود که تشکیل این اجتماع‌ها تا انقلاب استمرار جست و بزرگ‌تر آنها، در روزهای پیش از بازگشت به ایران، تشکیل شد.

   در ایران نیز، تا کودتای خرداد ۶۰ هم‌قدم بود. پس از کودتا، او نیز مهاجرت گزید و همچنان بر عهد خویش با مبارزه برای بازیافتن استقلال و آزادی، وفا کرد. در جهانی که وفای بعهد گوهری نایاب شده‌است، کسی که به عهد وفا می‌کند گوهری بس کمیاب است.

   وفاکنندگان به عهد، گرچه اندک شمار، اما گوهرهایی هستند منیر که در تاریک روزهای سرگردانی، راه را نشان می‌دهند، راه زندگی در استقلال و آزادی را. او، به یمن وفای بعهد، در شمار ماندگارها شد.

۲۰ شهریور ۱۳۹۹

ابوالحسن بنی‌صدر