مجموعه کتابهای حقوق انسان ، زن و زناشویی ، نفت و سلطه و حقوق پنجگانه نوشته آقای بنی صدر به زبان عربی

هموطنان عزیز

مجموعه کتابهای حقوق انسان ، زن و زناشویی ، نفت و سلطه و حقوق پنجگانه نوشته آقای بنی صدر به زبان عربی ترجمه و در سایت آقای بنی صدر جهت مطالعه و پیاهده کردن موجود است .

لطفا در نشر این کتابها ما را یاری کنید .

 

https://www.banisadr.org/index.php?option=com_publisher&view=issues&Itemid=129

jeld-4 ketab