رابطۀ مستقیم زمان با استقلال و آزادی/ ادامۀ سلسله بحث های ماهانۀ ابوالحسن بنی صدر

رابطۀ مستقیم زمان با استقلال و آزادی/ ادامۀ سلسله بحث های ماهانۀ ابوالحسن بنی صدر در باب بیان استقلال و آزادی و مردمسالاری:
                                                                             Banisadr Aholhas-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                               
یکی از میزان سنج‌ های دقیق که همه روزه، انسان ها فعالیت های خود را با آن می‌ سنجند، زمان است. وقتی انسان مستقل و آزاد است، رابطۀ هدفی که بر می ‌گزیند با زمان، مستقیم است. و اگر انسان مستقل و آزاد نیست، رابطۀ هدفی که برمی‌ گزیند با زمان، غیر مستقیم می ‌شود. توضیح اینکه، در جامعۀ مستقل و آزاد، هر شهروند، بدون پا در میانیِ قدرت، با زمان رابطه برقرار می ‌کند. پس زمان، تا چشم عقل اش کار می ‌کند، روشن و در اختیار او است. او می ‌تواند برای هر هدف، زمان تحقق آن را اندازه بگیرد. در این جامعه، از جمله، اقتصاد، تولید محور و در خدمت شهروندانی است که رشد می ‌کنند.
 
اما وقتی شهروندان از استقلال و آزادی خود غافل و دولت نیز استبدادی است، رابطۀ آنها با زمان از راه قدرت برقرار می‌ شود. هر اندازه استبداد، شدیدتر، زمانی که روشن به چشم عقل می ‌آید، کوتاه ‌تر می ‌شود. بنابر این، شهروندان تنها می ‌توانند هدف هایی را برگزینند که در کوتاه ‌ترین زمان تحقق بجویند. بدین ‌خاطر است که استبدادها ضد رشد می‌ شوند و بدین ‌خاطر است که یکی از کارهای مهم وجدان اخلاقی این ‌است که رابطۀ انسان با زمان را مستقیم نگاه‌ دارد
 
***
 
از سال ۱۹۸۲، آقای بنی صدر کاری تحقیقی را در رابطه با بیان آزادی و مردمسالاری آغاز کردند. ایشان همزمان نتایج مطالعات و کار تحقیق خود را با جمعی از علاقه مندان و به صورت کلاس هایی نیمه خصوصی در میان می گذارند. این کار تا به امروز ادامه دارد. کتاب های سیر اندیشه در سه قاره، توانایی و ناتوانی، اصول حاکم بر قضاوت در قرآن و ...، حاصل بخشی از این جلسات هستند. در این جلسات، آقای بنی صدر نگاهی نیز به حوادث روز دارند و تحلیل خود از آنها را بیان می نمایند. بخش وسیعی از این کلاس ها، کار تحقیقیِ مفصلی است که به بحث مردمسالاری می پردازد و به صورت صوتی و تصویری، ضبط می شوند. این مجموعه، در پنج کتاب انتشار یافته و خواهد یافت: کتاب اول، شامل دو بخش است، بخشی در باب توتالیتاریسم و روش مبارزه با آن و بخشی در اصول راهنما و بنیادهای مردمسالاری است. کتاب دوم در رهبری و احزاب، کتاب سوم در عدالت؛ و دو کتاب چهارم و پنجم، در بارۀ رشد و فلسفۀ عقل و عقل آزاد می باشند. فصل هایی از آنها تاکنون، به صورت کتاب انتشار یافته اند که از آن جمله، کتاب های اصول راهنمای اسلام، نقد تضاد و تناقض در منطق صوری، عدالت اجتماعی، عقل آزاد، توتالیتاریسم، ارکان دموکراسی، رهبری در دموکراسی، رشد (جلد اول و دوم)، حقوق پنجگانه، امر های واقع مستمر (در دو جلد) و ... را می توان نام برد. جلسۀ این هفته در ادامۀ سخنرانی و بحث استبداد فراگیر (توتالیتاریسم) است. این جلسات هر چهار هفته یک بار، برگزار می شوند.