چند ویدئو از مقاومت مردم در اصفهان و بستر زاینده رود/ تیراندازی مزدوران رژیم کفر ولایت فقیه به مردم

                                                                              Zaiandehroud-Mardom-1

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           

 


در این رابطه