تظاهرات معلمین در شهرهای مختلف ایران

tazahorat moalemin 11 azar 1400در شهرهای مختلف ایران معلمین تظاهرات اعتراضی نمودند و شعارهای حق طلبی سر دادند . بخشی از فیلمها و گزارشات مردمی را در زیر جمع آوری کرده ایم

تظاهرات معلمین در شیراز

https://www.youtube.com/watch?v=9dbFVZ0XzUo

 

تظاهرات معلمین در تهران

https://www.youtube.com/watch?v=xECD3oscUA0

تظاهرات معلمین  در اهواز

https://www.youtube.com/watch?v=KqIA6ujGCFI

گزارش بی بی سی از معلمین در شهرهای مختلف ایران

https://www.youtube.com/watch?v=vo-7xiKDaBQ

تظاهرات معلمین در یزد

https://www.youtube.com/watch?v=QXdqAnG_uzk

 

تظاهرات معلمین در قزوین

https://www.youtube.com/watch?v=AsYvr7jfCmY