فرار ۵ میلیون پناهجوی اوکراینی از ماه فوریۀ جاری تاکنون

ukraien بی بی سی: بر ساس آخرین آمار منتشره از سوی سازمان ملل، از زمان حملۀ روسیه در فوریه گذشت، ه بیش از ۵ میلیون پناهجو تاکنون از اوکراین فرار کرده اند.
 
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، گفته بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار پناهجو از مرزهای اوکراین عبور کرده اند.
 
علاوه بر این سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل هم گفته که نزدیک به ۲۱۵ هزار شهروند کشورهای ثالث هم به کشورهای همسایه فرار کرده اند.
 
بیشترین درصد پناهندگان ۲.۷ میلیون نفر به لهستان گریخته اند.
 
با این حال ارقام رسمی نشان می دهد که برخی از مردم اکنون بازگشت به اوکراین را انتخاب می کنند.