در گذشت خانم ناهید عطایی امینی

Amini nahidvahamsarخانم فریبا امینی دختر خانم ناهید امینی خبر از درگذشت مادر خود در آمریکا دادند، ایشان در صفحه فیس بوکی خود نوشتند:

ناهید عطایی امینی در شهر خمین به دنیا امد. پدر او دکتر حسین عطایی رییس بهداری گلپایگان بود که بعد با خانم عفت دولو قاجار در شهر خمین ازدواج کرد.

ناهید با پدرم نصرت الله امینی که به عنوان بازرس به آن استان رفته بود اشنا شد و ازدواج کرد.

او زنی فداکار مهربان باهوش و قدرتمند بود. در زمان کودتا و پس از کودتا همیشه همراه همسرش و دیگر اعضای جبهه ملی بود .برای انها پیام می فرستاد در داخل سالاد هایی که درست می کرد. با هر گونه ستم از هر گونه مخالف بود و خواست او این بوده که حتی حلوا و خرما و مراسم مذهبی برای او برگذار نکنند. انسانی ازادی خواه و مردم دوست بود. همه او را دوست می داشتند. در اناقش در ایران عکس لومومبا و هو چی مین بود. اقای دکتر مصدق در نامه ای از او بابت شیرینی های عیدی که خود او پخته بود تشکر می کنند. مادرم دور روز پیش در کنار من و برادرم و همسرم در گذشت..... یادش جاودان و راهش پایدار.

انقلاب اسلامی در هجرت: درگذشت خانم ناهید عطایی را به خانواده محترم امینی بویژه خانم فریبا و اقای محمد امینی تسلیت گفته و یاد این بانو فرهیحته را گرامی می دارد.