آخرین وضعیت نرگس محمدی در زندان

mohammadi nargessآقای تقی رحمانی گزارش زیر را در باره وضعیت خانم نرگس محمدی در زندان منتشر کردند:

صبح پنج شنبه در پی تنگی نفس و ریتم نامنظم قلب به بیمارستان اعزام شدم پزشک متخصص پس از اکو قلب اظهار نمود ریه و قلب تحت فشار است و ضمن گزارش مبسوط به رییس زندان وتجویز داروها ی اضطراری به زندان بازگردانده شدم ولی حفاظت و اطلاعات زندان ضمن ضبط داروها صراحتا اعلام نمود در صورت تایید من داروها تحویل زندانی خواهد شد ،ولی تا این ساعت ۱۲یکشنبه علی رغم پیگیری های مکرر من ،تحویل داده نشده است،به بهداری زندان اعلام نمود سری قبل با تاخیر ۲۰روزه داروی پلاویکس من پس از اطلاع رسانی همسرم داده شد و اکنون هم داروهای اضطراری قلب و ریه من ضبط شده است ،میخواهید همان مرگی را که برای مرحوم هدی صابر و بکتاش آبتین تدارک دیدید برای من هم تدارک ببینید.