بیانیه۲۱فعال سیاسی و مدنی ایران؛ اجبار حجاب از اول اشتباه بود و استمرارش اشتباهی بزرگتر

hejabروز سه‌شنبه ۱۱ مرداد ۲۱فعال سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای اجباری بودن حجاب را اشتباه خوانده و نسبت به پیامد های آن هشدار دادند.

متن این بیانیه به نقل از کانال تلگرام کلمه:

اجباری کردن حجاب از آغاز، تصمیمی خطا بود که گذر زمان اشتباه بودن آن را بیشتر آشکار کرده است. اگرچه درباره‌ی وجوب و عدم وجوب حجاب، میزان آن و نیز پوشاندن موی سر برای زنان، مناقشات جدی فقهی وجود دارد اما در این باره که تحمیل حجاب، محمل شرعی قابل دفاعی ندارد چندان نمی توان مناقشه نمود.

واقعیت این است که سیاست حجاب اجباری و به عبارتی تعیین شکل پوشش زنان توسط حاکمیت و اجبار نمودن بانوان محترم اعم از مسلمان و غیرمسلمان به پوشاندن موی سر خود، سیاستی بی‌فایده و پرهزینه بوده است که از سویی به چالش‌های جدی میان مردم و اسلام، و از دیگر سو میان مردم و حاکمیت، و مردم و مردم، انجامیده است.

به دیگر سخن این سیاست برای همه‌ی طرفهای درگیر یعنی مردم، به ویژه زنان، حاکمیت و اسلام هزینه‌ی فراوانی داشته است. اگر ما می‌توانستیم با اجماع و قاطعیت بگوییم که:

الف- حجاب سخت‌گیرانه‌ای که توسط حکومت تعریف شده مبتنی بر حکم قطعی شرعی است،

ب- اجبار نمودن بانوان محترم اعم از مسلمان و غیرمسلمان به رعایت حجاب مذکور مبتنی بر حکم قطعی شرعی است،

ج- حکومت شرعا مجاز به مجبور نمودن زنان اعم از مسلمان و غیرمسلمان به رعایت حجاب مذکور با استفاده از هر وسیله‌ای ولو زور می‌باشد،

در این صورت باز هم برای پیگیری سیاست حجاب اجباری با توجه به هزینه‌های آن و اکراه بسیاری از زنان نسبت به پذیرش آن، جای تامل وجود داشت؛ اما اکنون که در هر سه مورد فوق‌الذکر هیچ اجماع و قطعیتی وجود ندارد، پافشاری بر استمرار این سیاست، اشتباهی بزرگتر از اشتباه نخستین است.

ارتکاب منکرات فراوان برای تحمیل حجاب به زنان آنقدر فاحش است که منکر احتمالی نپوشاندن موی سر نزد آن ناچیز است. به راستی حکومت تا کجا می‌خواهد به این تنش اجتماعی دامن بزند؟ اگر حکومت در موضوعاتی که پرداختن به آنها قطعا وظیفه‌ی اوست، مانند مبارزه‌ی راستین با فساد اقتصادی، فقر، بیکاری، گرانی و…، به اندازه‌ی تحمیل حجاب بر زنان هزینه کرده بود، حتما حاصلی در بر داشت.

ما امضا کنندگان این بیانیه نسبت به استمرار سیاست نادرست حجاب اجباری و سخت‌گیری و اعمال خشونت و محدودیت‌های غیرعاقلانه و غیرعادلانه به بانوان محترم هشدار داده و درخواست تجدیدنظر در این سیاست‌ها و تصمیمات نادرست را داریم. به گمان ما بهتر آن است که حکومت موضوع تحمیل حجاب را از دستورکار خود خارج نماید. مطمئنا مردم محترم و بافرهنگ این سرزمین کهن خود، مانند مردمان دیگر جوامع با این مقوله، مواجهه‌ای عقلانی و پسندیده خواهند داشت.

امضاها:

شهربانو امانی، مصطفی تاج‌زاده، فاطمه راکعی، زهرا ربانی املشی، علیرضا رجایی، حسین رفیعی، زهرا رهنورد، پروانه سلحشوری، احسان شریعتی، فیروزه صابر، طاهره طالقانی، طیبه طالقانی، سمیه طهماسبی، حسین کروبی، الهه کولایی، فاطمه گوارایی، فخرالسادات محتشمی‌پور، احمد منتظری، آذر منصوری، صدیقه وسمقی، فائزه هاشمی