ایجاد روزانۀ حدود ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی در ٣ ماهۀ بهار امسال

Naghdinegui-Hangoft-1 مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اعلام کرد که در ٣ ماهۀ ابتدایی سال جاری، روزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شده است.
 
به گزارش ایسنا، قربان اسکندری در صفحه شخصی خود در توئیتر آماری از وضعیت روزانۀ تولید نقدینگی و تورم از سال ۱۳۹۳ تا ٣ ماهه امسال اعلام کرد.
 
بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۳ روزانه ۰.۳۹ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شده و تورم در آن سال ۱۵.۶ درصد بوده است.  
 
همچنین، در سال‌ های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز حدود ۰.۶۴ هزار میلیارد تومان روزانه نقدینگی تولید شده است. البته، نرخ تورم در آن سال‌ ها به ترتیب ۱۱.۹ و ۹ درصد بوده است.
 
میزان تولید روزانه نقدینگی در سال‌ های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز به ترتیب حدود ۰.۷۶ و ۰.۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. نرخ تورم در این ٢ سال به ترتیب، ۹.۶ و ۳۱.۲ درصد بوده است.  
 
تولید روزانۀ نقدینگی و نرخ تورم در سال ۱۳۹۸، به ۱‌.۶ هزار میلیارد تومان و ۴۱.۲ درصد بوده است.  
 
در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز نرخ تورم به‌ ترتیب، ۳۸.۹ و ۴۰.۲ درصد بوده است. میزان تولید روزانۀ نقدینگی در آن ٢ سال نیز به‌ ترتیب ۲.۷ هزار میلیارد تومان و ۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده است.  
 
بر اساس گزارش مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، در ٣ ماهۀ ابتدایی سال جاری، روزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شده و نرخ تورم نیز در این مدت ۳۹.۴ درصد بوده است.  
 
خبرنگار: مهسا طاعتی لاطران 
دبیر: فرزانه حسینی‌ پور