تظاهرات در مقابل سفارت ایران در لندن در حمایت از جنبش مردم ایران

MahssaAminiLondresManif

درپى اعتراضهاى سراسرى به قتل مهسا امينى در ايران و ساير نقاط جهان، جمعى از ابرانيان مقيم لندن و غير ايرانيان ايران دوست جهت اعلام همبستگى با ملت ازاده و جسور كه بى پرواى جان به طلب ازادى و گسستن زنجيرهاى اسارت به پا خاسته اندو همچنين ابراز انزجار از اعمال خشونت عليه مردم بى دفاع، در مقابل سفارت ايران در لندن از ساعت ٢ بعد از ظهر روز شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ به وقت محلى تظاهراتى بر گزار كردند تا صداى مظلوميت مردم ايران را به گوش جهانيان بر سانند.

به شهادت رساندن به ناحق مهسا امينى موجى از همبستگی و جسارتى تحسين بر انگيز بوجود اورده است.

شركت كنندگان فارغ از تمايلات سياسى و گروهى خود با تلاشى خستگى ناپذير و همبستگی خيره كننده در قالب شعارهايى خواسته هاي بر حق خود را با تاكيد بر آزادى و احترام به حقوق و کرامت انسان سر می دادند.

جمعيت انبوه بعد از ساعتى تجمع در مقابل سفارت و دادن شعارهاى حق طلبانه عليه استبداد بطور گروهى به سمت ميدان ترافالگار حركت نمودند.

برخى از شعارهايى كه در اين مسير به زبان فارسى و انگليسى داده مى شد عبارت بودند از:

مرگ بر ديكتاتور

مرگ بر ستمگر/ چه شاه باشه چه رهبر

ما همه مهسا هستيم بجنگ تا بجنگيم

ما بچه هاى جنگيم بجنگ تا بجنگيم

زن، زندگى، آزادى

حكومت اسلامى نمى خواهيم نمى خواهيم

خامنه اى قاتله ولايتش باطله

اهاى اهاى نشسته ها مهساى بعدى از شماست

مرگ بر خامنه اى

زندانى سياسى آزاد بايد گردد

امسال سال خونه /سيد على سر نگونه

فقر و فساد و بيداد/مرگ بر اين استبداد
Say her name, say her name - Mahsa Amini
Freedom in Iran
Women’s rights, human rights

در نهايت بعد از يك ساعت حركت دسته جمعى به محل مورد نظر رسيده و در انجا به جمعى ديگر از ايرانيان ملحق شدند و شعارهاى خود را در كنار هم تكرار نموده و خواهان حمايت از مردم آزاده ايران شدند.

تعداد شركت كنندگان از ١٥٠٠ نفر تا ٢٠٠٠ تخمين زده شده است.

 

MahssaAminiNikLondres

MahssaAminiLondreAghile

 MahassaAminiLondresMardon