افزایش شکاف تورم برای کم درامد ترین ها و پردرآمدترین

tavarom
 نرخ تورم سالانه شهریور ماه سال ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٢,١ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٦ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.نرخ تورم شهریور توسط مرکز آمار ایران اعلام شد که براساس آن نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۱ درصد رسیده است. گزارش جدید مرکز آمار نشان می دهد که گرچه تورم نقطه به نقطه کاهش یافته است اما تورم سالانه همچنان رو به افزایش است و نکته مهم در این گزارش این است که فاصله طبقاتی بین جامعه باز هم بیشتر شده است.

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در شهریور ماه 1401 برای دهک های مختلف هزینه ای از 8.39 درصد برای دهک دهم تا 6.47 درصد برای دهک اول است. اعداد درصد تغییر شاخص نسبت به ماه قبل برای دهک های مختلف هزینه ای در شاخص کل نشان می دهد درصد تغییر ماهانه شاخص کل برای دهک اول ( پایین ترین طبقه جامعه) 2.1 درصد و برای دهک دهم (بالاترین طبقه جامعه) 1.8 درصد است. نکته جالب در گزارش مرکز آمار این است که در شهریور ماه درصد تغییر ماهانه شاخص کل برای دهک های دوم تا ششم عددی یکسان و 2.2 درصد بوده است و برای دهک های هفتم و هشتم هم عدد یکسان 2.1 درصد بوده است.طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٤٠١ به عدد ٤٩,٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٩.٧ درصد بیشتر از شهریور ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ٢,٥ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش ٥.٠ واحد درصدی به ٧٥.٤ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.٥ واحد درصدی به ٣٥.٤ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٨,٤ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٢.٧ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٦.٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.١ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه شهریور ١٤٠١ به ٢,٢ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢.١ درصد و ٢.٢ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٢,١ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٦ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤١,٥ درصد و ٤٥.٣ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ٠.٦ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است.در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان« (مرغ ماشینی) و گروه «سبزیجات» (کاهو، خیار، بادمجان) است. درگروه عمده «کاال های غیرخوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران« )خدمات هتلها و تاالرهای پذیرایی) و اجاره بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. همچنین در ماه جاری گروه «روغنها و چربی ها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

ساعت 24